Sapling har tillstånd att bedriva jour- och familjehem. Insatserna kan skräddarsys efter individens behov och situation, utifrån socialtjänstens bedömning.

Vid behov av mer omfattande insatser som riktar sig mot särskilt sårbara grupper (missbruk, kriminalitet, hedersrelaterat våld, hemmasittare, neuropsykiatriska diagnoser eller annat/annan normbrytande beteende och sårbarhet), finns tilläggstjänster såsom kvalificerade jourhem och förstärkta kvalificerade jourhem.

 

Vi utför följande uppdrag:

 • Jourhem
 • Kvalificerat Jourhem
 • Förstärkt kvalificerat Jourhem (inkluderar en kvalificerad kontaktperson knuten till ungdomen samt en avlastningsfamilj)
 • Familjehem
 • Undervisning och utbildning för skolpliktiga placerade barn och unga.(Exempelvis hemmasittare)

 

VAD ÄR ETT JOUR- ELLER FAMILJEHEM?

Familjehem tar emot barn och ungdomar som av olika anledningar inte kan bo i sitt egna hem. Jourhem gör detsamma som familjehem men med kort varsel och kortare placeringstid. Familjehem är till skillnad från Jourhem tänkt som en mer långsiktig lösning för barnet/ungdomen. I en del fall kan ett Jourhem övergå till ett familjehem för ett barn/ungdom. Eftersom Jourplaceringar nästan alltid är akuta behöver det oftast finnas en vuxen i familjen tillgänglig på heltid.

Bedömningen kring om ett barn är i behov av placering utanför det egna hemmet görs av socialtjänsten och det yttersta ansvaret ligger hos socialnämnden. Socialtjänsten har dock möjlighet att använda sig av privata konsulentstödda Jour/familjehem för att tillgodose barns behov av placering i ett jour- eller familjehem.

Vi arbetar inom olika områden inom socialt omsorgsarbete. För Sapling är alla människors lika värde en självklarhet oavsett kön, ålder, sexualitet, bakgrund, socioekonomisk status eller funktionsvariation. Sapling ska vara en förebild för hur man kan bidra till utveckling samt lösa komplicerade samhälls- utmaningar genom kreativt samhällsentreprenörskap med en hög grad av ansvar. Som Jour/familjehem hos oss erhåller du handledning och stöd av Jour/familjehemskonsulent, extern handledning, utbildning och tillgång till dygnet runt jour.

 

UTREDNINGSPROCESSEN

Innan en utredning startar för att bli Jour/familjehem behöver vi registerutdrag samt en initial bedömning enligt Socialstyrelsens metod BRA-fam som handlar om risk- och skyddsfaktorer. BRA-fam frågeformulär innehåller ca 60 frågor som först behöver besvaras innan vi kan gå vidare.

Vi behöver också följande registerutdrag innan vi startar en utredning. För att bli Jour/familjehem så får man inte ha några anmärkningar i dessa register.

 • Misstanke- och belastningsregister från polisen (på alla i familjen över 15 år för att visa att ni inte är misstänkta eller dömda för brott)
 • Socialregister från er hemkommun (för att visa att ni själva inte är eller har varit aktuella för stödinsatser de senaste fem åren)
 • Register från Försäkringskassans (ett sådant utdrag visar på om man tex. varit långtidssjukskriven de senaste två åren)
 • Utdrag från Kronofogden (för att visa att ni inte har betalningsanmärkningar)

Vid det fall ni går vidare till utredning kommer vi att boka in tillfällen för hembesök och djupintervjuer. Därefter sammanställs all information i ett dokument och en bedömning görs kring om er familj är godkända som Jour/familjehem.

 

GRUNDFÖRUTSÄTTNING FÖR ATT BLI ETT JOUR- ELLER FAMILJEHEM

Det finns några grundförutsättningar du eller ni behöver ha för att kunna bli Jour/familjehem.

 • En trygg och stabil livssituation.
 • Tid och engagemang för ett barn i familjen.Barnet ska kunna erbjudas ett eget rum med fönster.
 • Stabil ekonomi.
 • Sysselsättning, dvs du ska inte vara arbetslös eller långtidssjukskriven.
 • Tryggt och stabilt nätverk.
 • Du ska helst vara över 25 år.
 • Erfarenhet av barn, egna eller andras.
 • Tala och förstå svenska obehindrat.

 

Är du vårt blivande jour- eller familjehem?

  Namn

  E-post

  Telefon

  Meddelande