Det är av stor vikt att rätt person verkar på rätt plats inom socialt- och humanitärt arbete. För oss är det viktigt att vara en lärande organisation och vi satsar därför på utbildningar, handledning och kontinuerlig kompetensutveckling för all personal.

På Sapling arbetar sakkunniga personer inom varje enhet med adekvata utbildningar och arbetslivserfarenheter. Våra medarbetare är en mångfacetterad grupp med bl.a. socionomer med spetskompetens inom barn och unga, missbruk, VINR, familjebehandlare och behandlingsterapeut. Arbetsgruppen består även av medarbetare så som speciallärare med inriktning utvecklingsstörning, kriminolog, beteendevetare, behandlingspedagoger, socialpedagog, undersköterska, barnskötare och tolk. 

Nyanställda får genomgå ett utbildningspaket vid anställning. Sapling skapar förutsättningar och uppmanar till utveckling på individuell och gemensam nivå.

Medarbetare: Antal, utbildningsnivåer och ev. specialkompetenser

Medelantalet årsarbetare 2020 var drygt 13 personer inom Sapling som helhet. Inom Sapling finns en rad olika specialistkompetenser som terapeuther, speciallärare, ekonomer, sjukvårdare, beteendevetare, socionomer, kriminologer med mera och Sapling arbetar löpande med kompetensutveckling.
Inom verksamheten finns flerspråkig personal och några av de mest förekommande språken (utöver svenska) är engelska, arabiska, persiska, turkiska, finska, polska och tigrinska.