Verksamhetens arbete med kvalitetssäkring och ledningssystem

På Sapling är vi väl medvetna om att kravet på god kvalitet gäller både enskild och offentlig verksamhet inom socialtjänsten och Sapling har skapat ett kvalitetsledningssystem vid namn SAPUR, utifrån direktiven i socialstyrelsens författning, SOSFS 2011:9.
I SAPUR har processer och aktiviteter brutits ned för att inför varje aktivitet/process kunna utföra en riskanalys och bedömning i förebyggande syfte samt i syfte att utföra ett systematiskt kvalitetssäkrat arbete genom utvärdering och uppföljning..

Vid framtagandet av SAPUR kartlades alla processer och aktiviteter inom verksamheten. Namnet SAPUR syftar på den röda tråd som systemet byggs upp kring.
S= Samverkan
A= Aktiviteter
P= Processer
U= Uppföljning
R= Rutiner

Utifrån detta utför Sapling AB årligen viktiga aktiviteter i kvalitetsarbetet för att både säkerställa att grundläggande krav och mål uppnås, men även för att utveckla kvaliteten och kompetensen inom olika områden i verksamheten.
Varje år utser Sapling AB ett fokusområde utifrån behov och omvärld med syfte att skapa förutsättningar för att ny kunskap ska kunna uppstå inom verksamheten och hos medarbetare. Detta sker genom att frigöra tid för reflektion för att uppnå förståelse som i sin tur kan leda till ny kunskap. Bland annat rörde sig om att rutiner för kvalitetssäkring förankras och implementeras i verksamheten samt stärka den psykiska immuniteten hos medarbetare genom professionell extern handledning och utbildning.
Varje år upprättar Sapling också en kvalitetsberättelse som är tillgänglig för den som önskar ta del av den och som ska tillgodose informationsbehovet för externa intressenter.